23. svazek: M. Kuch-Breburda, V. Kupka - Pevnost Olomouc